PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Liturgie zondag 7 juni 2020 Liturgie zondag 7 juni 2020

Orde van Dienst
Emmakerk, Raamsdonksveer,
Zondag XXIII = Drieëenheidszondag


Voorganger: ds. G. van de Weerd
Ouderling van dienst: mevr. C. Kloots
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: dhr. M. van der Sluijs (onder voorbehoud)

Welkom door de ouderling

Intochtspsalm: Lied 8: 1 en 3 = Ps 8: 1 en 3; staan
1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3.Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Klein gloria: Lied 195 staan
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Stil gebed staan

Bemoediging staan

Groet staan

We zingen: Lied 8: 6 = Ps 8: 6
6.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Gebed

Schriftlezingen:
Oude Testament.: Exodus 34: 4-9
4 Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle vroegte de Sinai op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. 5 De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. 6 De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7 die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ 8 Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. 9 ‘Als u mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’

We zingen: Lied 150a: 1
1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Brieven: 2 Korintiërs 13: 11-13
11 Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. 12 Groet elkaar met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn laten u groeten.13 De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

We zingen: Lied 150a: 2
2.Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Evangelie: Mattheüs 28: 16-20
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Lofprijzing: Lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Preek
tekst: Mattheüs 28: 20b: En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

scopus: Wat levert het op?

Orgelspel

Geloofsbelijdenis staan

We zingen: Lied 150a: 3 staan
3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

Gebeden:
dankgebed,
voorbeden,
stil gebed en
Onze Vader”

Inzameling van de gaven
- Diaconie, Dorpskerken willen van betekenis zijn en blijven!
Centraal staat niet de vraag’ Hoe lang redden we het nog als kleine krimpende gemeente?’, maar ‘Hoe kan onze kerk bijdragen aan de leefbaarheid in ons dorp?’ Samenwerken met de dorpsraad, diaconale aandacht voor dorpsbewoners, open vieringen. Deze collecte is bedoeld voor het werk van de Dorpskerken van de Protestantse Kerk om hun te helpen deze projecten uit te voeren.

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Kerk in Marokko dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!

Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
- Kerkenwerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar reke-ningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
0
Slotlied: Lied 150a: 4 staan
4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zegen staan
Amen”: Lied 431c staan
 
terug
 
 
 

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-09-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 05-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-11-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.